Return to Top Page
Return to SeptemberWanagaya no Shishimai in Matsudo, Chiba Prefecture


Shishimai at Kazahaya Shrine in Kamihongo, Matsudo, Chiba Prefecture