Return to Top Page
Return to October


MORE PHOTOS OCTOBER


Kokkeisetsu at Chinatown in Yokohama

Ekota-no-Shishimai

Shishimai at Aoi Shrine in Inagi

Shishimai at Kasuga Shrine in Nogami, Ome City

Shibamata Hachiman Grand Festival
(Shishimai)

(Mikoshi)

The 10th Tokyo Yosakoi Contest in Fukuro Matsuri

Grand Festival of Sawara

Kusajishi at Yasukuni Shrine

Yabusame at Takata-no-Baba (Shinto Rituals at Ana Hachiman Shrine)

Oeshiki at Ikegami Honmonji

Sakura Autumn Festival

Oedo Shinyo (Mikoshi) Matsuri

Kangen-sai at Nogi Shrine

Autumn Rose Festival at Furukawa Garden

Chrysanthemum Exhibition at Sensoji Temple in Asakusa

Annual Autumn Festival of Yasukuni Shrine


Kakunori at Koto Matsuri (Koto Citizen's Festival)

Oeshiki at Kishibojin


Annual Autumn Festival of Yakuoin Temple on Mt. Takao


Kinryu-no-Mai at Sensoji Temple in Asakusa

Bettara Ichi

Jimbocho Furuhon Matsuri

Kansho Matsuri at Meguro Fudoson Temple

Meguro Gohyaku Rakan

Return to top of this page